Om undersøkelsen

Sist oppdatert 22. september 2015

Hva er Næringslivets økonomibarometer

Næringslivets økonomibarometer har blitt utarbeidet av NHO siden høsten 2002. Formålet er å gi et anslag på aktivitetsnivå og behov for arbeidskraft i næringslivet. På www.okonomibarometer.no vil vi presentere data for markedssituasjon og sysselsetting for regioner og mange nærings- og foreningsutvalg tilbake til våren 2004. I perioden 2004 til våren 2009 ble undersøkelsen utført på halvårsbasis mens vi våren 2009 gikk over til kvartalsvise undersøkelser. Fra andre kvartal 2009  er den praktiske gjennomføringen av undersøkelsen, herunder vekting av resultatene blitt utført av TNS Gallup.

Hva spør vi om

Blant de spørsmålene som stilles NHOs medlemsbedrifter i undersøkelsen er hvordan de opplever dagens markedssituasjon, hvordan de ser på fremtidsutsiktene det nærmest året, utviklingen i salgspriser, lønnsomhet og investeringsplaner, hvordan bedriften vurderer sine rammebetingelser, tilgang på kreditt, tilgang på kvalifisert arbeidskraft, ressurser til omstilling og ikke minst bedriftens planer om nyansettelser den kommende tiden – eller dens planlagte oppsigelser og permitteringer hvis situasjonen tilsier slike tiltak.

Du kan her se de faste spørsmålene slik de er formulert - klikk her

Hvem spør vi

Daglig leder eller økonomiansvarlig i alle hovedenheter i NHOs medlemsregster med registrert tre eller flere årsverk, og avdelinger med registrert fler enn 30 årsverk mottar undersøkelsen en gang i kvartalet. Fra vi innførte fast fullskalaundersøkelse fra 3. kvartal 2010 har om lag 10500 bedrifter mottatt undersøkelsen, mens det i 2009 og første halvdel av 2010 kun var et panel på om lag 1600 bedrifter som mottok undersøkelsen. Nærmere 80 prosent av de som svarer er administrerende direktør eller daglig leder for bedriften.

Representativitet og målemetode

Undersøkelsen skal være representativ for NHOs medlemsmasse på landsbasis. Endringene som ble gjort våren 2009 medførte noe omlegging av metode og vekting, og trolig et mindre brudd i tidsserien. Utvalget som svarer vektes i dag av TNS Gallup. Vektingen foregår på grunnlag av antall årsverk som har svart per landsforening og skal ivareta at hver landsforening er representert med sin andel av NHO-utvalget totalt. Innenfor hver landsforening og bransjeforening teller den enkelt bedrift likt i svarmaterialet. Svarene rapporteres på følgende kategorier:

  • NHOs regionkontorer
  • NHOs landsforeninger
  • NHOs bransjeforeninger
  • Næringer basert på NACE-standard 2007
  • Virksomheter med eksportrettet omsetning ("Eksportbedrifter")
  • Virksomheter med omsetning/leveranser rettet mot selskaper som driver utvinning av olje og gass ("Olje- og gassindustrien")
  • Virksomheter med omsetning rettet mot offentlig sektor (enda ikke tilgjengelig på nettsiden)
  • "Kunnskapsintensive tjenester" og "Høy teknologi kunnskapsintensive tjenester" slik disse er definert av Eurostat - klikk her for oversikt

 

Feilmarginer

Vi gjør oppmerksom på at svarene fra enkelte underutvalg i undersøkelsen må tolkes med varsomhet på grunn av store feilmarginer. For de minste utvalgene er det en god tommelfingerregel å vurdere trenden over flere kvartaler heller enn å fokusere på svingninger fra ett kvartal til et annet. Informasjon og resultater bør vurderes i lys av annen tilgjenglig informasjon om utvalget.  

Data som presenteres fra og med 2. kvartal 2009 er hentet direkte fra svarfil utarbeidet av TNS Gallup, med unntak av anslag for prosentvis vekst i sysselsettingen som beregnes av NHO. Data til og med 4. kvartal 2008 er i sin helhet innhentet og bearbeidet av NHO.

For ytterligere detaljer om vekting eller spørsmål om beregningsmetode for sysselsettingsanslag - ta kontakt.

Tilleggsundersøkelser

I tillegg til de faste spørsmålene som er blitt stilt i hver spørreundersøkelse de siste årene og som gjengis på okonomibarometer.no ber NHO også sine medlemmer om å kommentere på mer dagsaktuelle spørsmål eller strukturelle endringer i næringslivet. Disse spørsmålene kan stilles kun én gang eller de kan gjentas etter en tid. For tilgang til tilleggsundersøkelser, ta kontakt via kontaktbokser eller kontaktsiden.

Økonomisk overblikk

Postadresse

NHO
Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

Juridiske betingelser
© Næringslivets
Hovedorganisasjon

Besøksadresse

Næringslivets Hus
Middelthuns gate 27
Majorstuen

Telefon: 23 08 80 00
Telefaks: 23 08 80 81